procedura-uzyskania-nowego-prawa-jazdy

Od 26 lutego 2016 r obowiązują nowe zasady dotyczące składania wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy załącznika w postaci zdjęcia kandydata na kierowcę. Od teraz zdjęcie musi przedstawiać twarz w pozycji frontalnej, a nie lewy półprofil.

20130116,01,Dluzsza-procedura-uzyskania-nowego-prawa-jazdy

Zmianę przyniosła nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W myśl nowych przepisów kandydat na kierowcę powinien wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy dostarczyć do urzędu:

kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych; (§ 5. 1. wyżej wymienionego rozporządzenia).

Zmienia się zatem bardzo dużo. Przypomnijmy tekst poprzednich wymagań dla zdjęcia do prawa jazdy:

Powinno przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Głowa musi być ustawiona tak, aby było widać lewy półprofil z widocznym lewym uchem. Twarz musi być równomiernie oświetlona.

Różnica jest zatem nader widoczna, nie zmieniają się w zasadzie jedynie wymiary zdjęcia.

Jeżeli kandydat na kierowcę chce zmienić zdjęcie do prawa jazdy, to może to zrobić, ale ma na to ograniczony czas. W sytuacji, gdy dokument nie został jeszcze zamówiony w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, można przyjść z nowym zdjęciem do urzędu i dokonać zmiany.

Obecnie proces zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami opiera się na profilu kandydata na kierowcę (PKK). Procedurę zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami rozpoczyna się od złożenia tzw. „wniosku o wydanie prawa jazdy”. Wniosek składa się z szeregiem dokumentów, w tym z jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografią o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewym półprofilem z widocznym lewym uchem. Dołączone do wniosku zdjęcie jest skanowane i umieszczane w elektronicznym profilu, który towarzyszy kandydatowi na kierowcę przez cały proces szkolenia i egzaminowania. W finalnym momencie uzyskiwania uprawnień PWPW pobiera profil do siebie i na podstawie danych zgromadzonych w PKK, produkuje dokument prawa jazdy. Na dokumencie będzie widniało zdjęcie, które zostało dostarczone przez kandydata na kierowcę. To nie oznacza jednak, że w trakcie procesu szkolenia i egzaminowania kandydat na kierowcę nie może zdjęcia zmienić.

W celu dokonania zmiany należy udać się do wydziału komunikacji z dowodem tożsamości i nowym zdjęciem. Dostarczona fotografia musi spełniać takie same wymagania formalne, jak w przypadku pierwszego zdjęcia (kolorowa, lewy półprofil itd.), aczkolwiek może się zupełnie różnić od poprzedniej. Ważne jest natomiast to, by przedstawiała tę osobę, której ma być wydane prawo jazdy.

Zmiany zdjęcia można dokonać w każdym momencie procesu szkolenia i egzaminowania, nawet już po zaliczonym egzaminie na prawo jazdy. Nowe zdjęcie można przynieść nawet wraz z dowodem zapłaty za dokument. Wówczas zdjęcie zostanie zaktualizowane, a dokument zostanie zamówiony w PWPW. Po wysłaniu zamówienia przez urząd edycja zdjęcia nie będzie już możliwa.