Jak rozpocząć szkolenie na prawo jazdy?

Od momentu wyboru kategorii do otrzymania prawa jazdy
musisz wykonać szereg niezbędnych kroków.

Nie pomiń żadnego!

1.

Wybierz kategorię prawa jazdy, jaką chcesz zdobyć i odpowiedni kurs w osk JANTAR.

 

2.

Wykonaj badania lekarskie dla kierowców i zdobądź zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Lekarz z uprawnieniami do badań kandydatów na kierowców przyjmuje w naszej szkole w każdą środę w godzinach od 16:45 do 17:30.

3.

Zrób odpowiednią fotografię – do prawa jazdy potrzebujesz 3,5×4,5 cm; zdjęcie musi przedstawiać twarz w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Twarz ma zajmować 70-80% fotografii. Profesjonalny fotograf będzie wiedział, co i jak.

4.

W Wydziale Komunikacji – urzędu miasta lub gminy, właściwych dla Twojego miejsca zamieszkania, załatwisz formalności związane z numerem PKK. Tam wypełniasz prosty wniosek, do którego dołączasz zaświadczenie od lekarza oraz zdjęcie. Na tej podstawie otrzymasz numer PKK – Profilu Kandydata na Kierowcę.

5.

Z numerem PKK możesz rozpocząć szkolenie teoretyczne w formie wykładów w OSK JANTAR, a następnie szkolenie praktyczne. Po zakończeniu szkolenia praktycznego zdać egzamin wewnętrzny z teorii i z jazdy. OSK JANTAR dokonuje aktualizacji Twojego PKK o zakończonym kursie z wynikiem pozytywnym, po czym możesz zapisać się już na egzamin teoretyczny państwowy. Po zdanym egzaminie teoretycznym ustalić termin egzaminu praktycznego.

6.

Jeżeli teorii uczyłeś się samodzielnie lub poprzez e-learning i posiadasz profil PKK, możesz przystąpić od razu do egzaminu państwowego teoretycznego w wybranym WORDzie. Po kursie „Teoria w domu”na pewno będziesz gotowy, by zdać go bez stresu.

Gdy masz zaliczony egzamin teoretyczny państwowy, pora rozpocząć szkolenie praktyczne w OSK JANTAR.

7.

Część WORDów umożliwia proces zapisania się na egzamin online, więc, zanim pojedziesz tam osobiście, sprawdź, czy możesz załatwić sprawę szybciej i sprawniej.

8.

Gdy zdasz egzamin, możesz cierpliwie czekać na prawo jazdy. Twoje dokumenty trafią do PWPW, gdzie powstanie Twój dokument.

9.

ODBIERZ PRAWKO I JEDŹ, GDZIE CHCESZ!

Zapisz się na kurs Sprawdź terminy

Każdy kandydat na kierowcę aby rozpocząć nowy kurs na prawo jazdy musi odwiedzić Wydział Komunikacji w swoim Starostwie zgodnie z miejscem zameldowania w celu założenia (PKK) PROFILU KANDYDATA na KIEROWCĘ z nadaniem numeru.

 

Należy zabrać z sobą:

 • dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną  (przed 18-tką zgoda rodziców)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • jedno zdjęcie (kolorowe o wym. 3,5 x 4,5)
 • prawo jazdy o ile jest wymagane
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy

Osoby z poza Krakowa a mieszkające w tym mieście dokumenty o wyrobienie PKK mogą składać w swoim starostwie zgodnie z miejscem zameldowania (do złożenia dokumentów mogą upoważnić np. kogoś z rodziny przesyłając pełnomocnictwo i w/w komplet dokumentów. (dowód osobisty – ksero) lub w Krakowskim Starostwie po złożeniu oświadczenia o zamieszkaniu.

Pełnomocnictwo do założenia profilu PKK do pobrania tutaj.

Wniosek o wydanie prawa jazdy do pobrania tutaj.

Obcokrajowcy- wymagana karta stałego lub czasowego pobytu albo zaświadczenie z uczelni.

Zobacz przykładowe PKK :

Wymagania

Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania

Prawo jazdy, tak jak dowód osobisty, stało się dokumentem powszechnym i niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie. Dla pewnych osób to luksus umożliwiający korzystanie z własnego samochodu, dla innych – źródło utrzymania rodziny. W ostatnim czasie zasady uzyskiwania prawa jazdy uległy istotnym zmianom za sprawą ustawy o kierujących pojazdami.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Ponadto osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi udokumentować przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (dotyczy obcokrajowców).

Spełnić wymagania dotyczące wieku

 • dla kat. AM (poj. silnika do 50 cm3 – motorower) – 13 lat i 9 m-cy
 • dla kat. A1 (poj. silnika do 125 cm3 i mocy do 11KW) – 15 lat i 9 m-cy
 • dla kat. A2 (moc do 35 KW i stosunek mocy do masy do 0,2 kW/kg) – 17 lat i 9 m-cy
 • dla kat. A (moc powyżej 35 kW i moc do masy powyżej 0,2kW/kg)- 23 lata i 9 m-cy lub osoba posiadająca 2 lata A2
 • dla kat. B skończone 17 lat i 9 miesięcy

UWAGA! do 18 roku życia wymagana zgoda rodziców lub opiekunów.

Oświadczenie od rodzica/opiekuna do pobrania tutaj.

Co ma obecnie zrobić kandydat chcący zrobić prawo jazdy?

Procedura zaczyna się tak samo jak dotychczas – od złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy ze wszystkimi załącznikami i wyrobienia profilu kandydata na kierowcę w starostwie powiatowym. Następnie kursant w zależności od podjętej decyzji powinien zapisać się na szkolenie w OSK albo na egzamin w WORDzie.

Jakich dokumentów potrzebuję żeby uzyskać profil kandydata na kierowcę?

 1. wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań (tzn. oświadczenie o przebywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy) oraz o niewystępowaniu przesłanek o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 1-5 ustawy – chodzi o to, że prawo jazdy nie może być wydane osobie:
  • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
  • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
  • posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;
  • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia.
 2. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane dla danej kategorii;
 3. wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
 4. pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
 5. kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiadamy.
 6. dowód osobisty

 

Czy przyjmując kursanta na kurs praktyczny musi on mieć zdaną teorie? Czy może ją zdać w trakcie trwania kursu?

By kursanta można było zwolnić z zajęć teoretycznych musi on mieć w PKK wpis o uzyskaniu pozytywnego wyniku państwowego egzaminu teoretycznego już w momencie kiedy OSK pobiera PKK przyjmując daną osobę na kurs.

Czy pozostaje dalej możliwość rozpoczęcia szkolenia przed ukończeniem 18 roku życia i czy egzamin teoretyczny w Word można zdać przed ukończeniem 18 lat?

W tym zakresie przepisy się nie zmieniły – do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż miesiąc przed uzyskaniem wymaganego wieku i dotyczy to również obniżonych progów wiekowych po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej.

Do samego szkolenia można natomiast przystąpić na 3 miesiące przed osiągnięciem progu wiekowego, również w przypadku obniżonych progów wiekowych, nawet jeżeli kandydat jest dopiero w trakcie kursu kwalifikacyjnego.

 

Czy po nieudanej próbie zdania egzaminu państwowego szkolenie teoretyczne staje się obowiązkowe?

Uzyskanie pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego jest warunkiem zwolnienia z części teoretycznej szkolenia, jednak prawo nie ogranicza ilości podejść do tego egzaminu, dlatego kandydat może próbować ponownie.

 

 

Co w przypadku jeśli kursant zda egzamin teoretyczny w WORD? Czy musi wziąć jakieś zaświadczenie i udać się do OSK? Czy wszystko weryfikowane jest na podstawie PKK?

Informacja o uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z część teoretycznej zostanie prowadzona przez WORD do PKK.

 

 

 

W przypadku gdy kursant robi szkolenie w OSK z teorią czy musi zdawać egzamin wewnętrzny z teorii?

Tak, kursant który nie korzysta ze zwolnienia z części teoretycznej kursu musi zdać również wewnętrzny egzamin teoretyczny, realizowany jak dotąd – bezpośrednio po zakończeniu e-learningu albo po całym kursie w przypadku teorii prowadzonej tradycyjnymi metodami.

 

 

 

Czy egzamin teoretyczny wygląda tak samo dla osób bez szkolenia teoretycznego jak i z teorią w OSK?

Tak, egzamin teoretyczny będzie taki sam niezależnie od tego czy kursant przygotowywał się do niego we własnym zakresie czy w ramach kursu prowadzonego w ośrodku szkolenia kierowców.

 

 

 

 

Ile zapłacę za egzamin?

1. 30 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego;

2. 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

3. 180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;
4. 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;