Z projektu mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek, posiadający siedzibę lub filię na terenie Małopolski.

W celu określenia statusu  przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy  Rozporządzenia Komisji (UE)  Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za  zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem:

 • średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 50 milionów EUR
 • małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR
 • mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRZEDSIĘBIORCY I ZAMÓWIENIA BONÓW ROZWOJOWYCH

 

Przedsiębiorca po zakwalifikowaniu do systemu otrzymuje limit podstawowy bonów
w ilości 160 bonów, w ramach którego deklaruje przeszkolenie przynajmniej 1 osoby (właściciela lub pracownika).

Limit dodatkowy ze względu na wielkość przedsiębiorcy:

 • nie większy niż 80 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 1-3 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 8 640 zł,
 • nie większy niż 160 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 4-9 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 11 520 zł
 • nie większy niż 320 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 10-19 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 17 280 zł;
 • nie większy niż 640 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 20-49 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 28 800 zł;
 • nie większy niż 1280 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 50-99 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 51 840 zł;
 • nie większy niż 2560 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 100-249 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 97 920 zł.

W przypadku gdy Przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy wynosi 5760 zł.

Zgodnie z założeniem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi (np. kurs prawa jazdy) nie powinien przekroczyć 50% jej kosztów, co oznacza, że jeden bon rozwojowy o wartości 45 zł rozliczany będzie w 50% ze środków dotacji, a w 50% ze środków własnych przedsiębiorcy. W przypadku, gdy z usługi skorzystają szybko rozwijające się przedsiębiorstwa tj. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu, z branż/sektorów wysokiego wzrostu, wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu poziom dofinansowania wzrośnie do 80%. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie należy do w/w grup wówczas skierowanie na usługę pracowników powyżej 50. roku życia oraz o niskich kwalifikacjach, a także skorzystanie z usług rozwojowych kończących się potwierdzeniem kwalifikacji, o których szczegółowo piszemy w regulaminie również powodują uzyskanie wyższego poziomu dofinansowania (80%).

Pierwszym krokiem do otrzymania bonów na usługi rozwojowe jest rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, a następnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie MARR S.A, który będzie dostępny na stronie projektu . (otrzymany numer ID przy rejestracji w BUR jest wykorzystywany w formularzu).

Usługa rozwojowa jest rozliczona wówczas gdy jej uczestnik:

 1. zgłosił się na usługę za pośrednictwem BUR, podając swoje ID wsparcia;
 2. uczestniczył w usłudze zgodnie z założeniami – dotyczy przedsiębiorcy jeżeli bierze udział w usłudze osobiście lub skierowanego przez przedsiębiorcę pracownika;
 3. osiągnął zakładany efekt uczenia się (otrzymał zaświadczenie i/lub certyfikat);
 4. dokonał w wymaganym terminie oceny usługi w Systemie Oceny Usług Rozwojowych w BUR.
logotyp Małopolskiej agencji rozwoju regionalnego
www.marr.pl/
www.mbon.pl/

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Kategoria