Jak rozpocząć szkolenie na prawo jazdy?

Od momentu wyboru kategorii do otrzymania prawa jazdy
musisz wykonać szereg niezbędnych kroków.

Nie pomiń żadnego!

Jak rozpocząć

1.

Wybierz kategorię prawa jazdy, jaką chcesz zdobyć i odpowiedni kurs w osk JANTAR.

 

2.

Wykonaj badania lekarskie dla kierowców i zdobądź zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Lekarz z uprawnieniami do badań kandydatów na kierowców przyjmuje w naszej szkole w każdą środę w godzinach od 16:45 do 17:30.

3.

Zrób odpowiednią fotografię – do prawa jazdy potrzebujesz 3,5×4,5 cm; zdjęcie musi przedstawiać twarz w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Twarz ma zajmować 70-80% fotografii. Profesjonalny fotograf będzie wiedział, co i jak.

4.

W Wydziale Komunikacji – urzędu miasta lub gminy, właściwych dla Twojego miejsca zamieszkania, załatwisz formalności związane z numerem PKK. Tam wypełniasz prosty wniosek, do którego dołączasz zaświadczenie od lekarza oraz zdjęcie. Na tej podstawie otrzymasz numer PKK – Profilu Kandydata na Kierowcę.

5.

Z numerem PKK możesz rozpocząć szkolenie teoretyczne w formie wykładów w OSK JANTAR, a następnie szkolenie praktyczne. Po zakończeniu szkolenia praktycznego zdać egzamin wewnętrzny z teorii i z jazdy. OSK JANTAR dokonuje aktualizacji Twojego PKK o zakończonym kursie z wynikiem pozytywnym, po czym możesz zapisać się już na egzamin teoretyczny państwowy. Po zdanym egzaminie teoretycznym ustalić termin egzaminu praktycznego.

6.

Jeżeli teorii uczyłeś się samodzielnie lub poprzez e-learning i posiadasz profil PKK, możesz przystąpić od razu do egzaminu państwowego teoretycznego w wybranym WORDzie. Po kursie „Teoria w domu”na pewno będziesz gotowy, by zdać go bez stresu.

Gdy masz zaliczony egzamin teoretyczny państwowy, pora rozpocząć szkolenie praktyczne w OSK JANTAR.

7.

Część WORDów umożliwia proces zapisania się na egzamin online, więc, zanim pojedziesz tam osobiście, sprawdź, czy możesz załatwić sprawę szybciej i sprawniej.

8.

Gdy zdasz egzamin, możesz cierpliwie czekać na prawo jazdy. Twoje dokumenty trafią do PWPW, gdzie powstanie Twój dokument.

9.

ODBIERZ PRAWKO I JEDŹ, GDZIE CHCESZ!

Zapisz się na kurs Sprawdź terminy

Każdy kandydat na kierowcę aby rozpocząć nowy kurs na prawo jazdy musi odwiedzić Wydział Komunikacji w swoim Starostwie zgodnie z miejscem zameldowania w celu założenia (PKK) PROFILU KANDYDATA na KIEROWCĘ z nadaniem numeru.

 

Należy zabrać z sobą:

 • dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną  (przed 18-tką zgoda rodziców)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • jedno zdjęcie (kolorowe o wym. 3,5 x 4,5)
 • prawo jazdy o ile jest wymagane
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy

Osoby z poza Krakowa a mieszkające w tym mieście dokumenty o wyrobienie PKK mogą składać w swoim starostwie zgodnie z miejscem zameldowania (do złożenia dokumentów mogą upoważnić np. kogoś z rodziny przesyłając pełnomocnictwo i w/w komplet dokumentów. (dowód osobisty – ksero) lub w Krakowskim Starostwie po złożeniu oświadczenia o zamieszkaniu.

Pełnomocnictwo do założenia profilu PKK do pobrania tutaj.

Wniosek o wydanie prawa jazdy do pobrania tutaj.

Obcokrajowcy- wymagana karta stałego lub czasowego pobytu albo zaświadczenie z uczelni.

Zobacz przykładowe PKK :

pkk profil kandydata

Wymagania

Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania

Prawo jazdy, tak jak dowód osobisty, stało się dokumentem powszechnym i niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie. Dla pewnych osób to luksus umożliwiający korzystanie z własnego samochodu, dla innych – źródło utrzymania rodziny. W ostatnim czasie zasady uzyskiwania prawa jazdy uległy istotnym zmianom za sprawą ustawy o kierujących pojazdami.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Ponadto osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi udokumentować przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (dotyczy obcokrajowców).

Spełnić wymagania dotyczące wieku

 • dla kat. AM (poj. silnika do 50 cm3 – motorower) – 13 lat i 9 m-cy
 • dla kat. A1 (poj. silnika do 125 cm3 i mocy do 11KW) – 15 lat i 9 m-cy
 • dla kat. A2 (moc do 35 KW i stosunek mocy do masy do 0,2 kW/kg) – 17 lat i 9 m-cy
 • dla kat. A (moc powyżej 35 kW i moc do masy powyżej 0,2kW/kg)- 23 lata i 9 m-cy lub osoba posiadająca 2 lata A2
 • dla kat. B skończone 17 lat i 9 miesięcy

UWAGA! do 18 roku życia wymagana zgoda rodziców lub opiekunów.

Oświadczenie od rodzica/opiekuna do pobrania tutaj.

Co ma obecnie zrobić kandydat chcący zrobić prawo jazdy?

Procedura zaczyna się tak samo jak dotychczas – od złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy ze wszystkimi załącznikami i wyrobienia profilu kandydata na kierowcę w starostwie powiatowym. Następnie kursant w zależności od podjętej decyzji powinien zapisać się na szkolenie w OSK albo na egzamin w WORDzie.

Jakich dokumentów potrzebuję żeby uzyskać profil kandydata na kierowcę?

 1. wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań (tzn. oświadczenie o przebywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy) oraz o niewystępowaniu przesłanek o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 1-5 ustawy – chodzi o to, że prawo jazdy nie może być wydane osobie:
  • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
  • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
  • posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;
  • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia.
 2. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane dla danej kategorii;
 3. wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
 4. pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
 5. kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiadamy.
 6. dowód osobisty

 

Czy przyjmując kursanta na kurs praktyczny musi on mieć zdaną teorie? Czy może ją zdać w trakcie trwania kursu?

By kursanta można było zwolnić z zajęć teoretycznych musi on mieć w PKK wpis o uzyskaniu pozytywnego wyniku państwowego egzaminu teoretycznego już w momencie kiedy OSK pobiera PKK przyjmując daną osobę na kurs.

Czy pozostaje dalej możliwość rozpoczęcia szkolenia przed ukończeniem 18 roku życia i czy egzamin teoretyczny w Word można zdać przed ukończeniem 18 lat?

W tym zakresie przepisy się nie zmieniły – do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż miesiąc przed uzyskaniem wymaganego wieku i dotyczy to również obniżonych progów wiekowych po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej.

Do samego szkolenia można natomiast przystąpić na 3 miesiące przed osiągnięciem progu wiekowego, również w przypadku obniżonych progów wiekowych, nawet jeżeli kandydat jest dopiero w trakcie kursu kwalifikacyjnego.

 

Czy po nieudanej próbie zdania egzaminu państwowego szkolenie teoretyczne staje się obowiązkowe?

Uzyskanie pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego jest warunkiem zwolnienia z części teoretycznej szkolenia, jednak prawo nie ogranicza ilości podejść do tego egzaminu, dlatego kandydat może próbować ponownie.

 

 

Co w przypadku jeśli kursant zda egzamin teoretyczny w WORD? Czy musi wziąć jakieś zaświadczenie i udać się do OSK? Czy wszystko weryfikowane jest na podstawie PKK?

Informacja o uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z część teoretycznej zostanie prowadzona przez WORD do PKK.

 

 

 

W przypadku gdy kursant robi szkolenie w OSK z teorią czy musi zdawać egzamin wewnętrzny z teorii?

Tak, kursant który nie korzysta ze zwolnienia z części teoretycznej kursu musi zdać również wewnętrzny egzamin teoretyczny, realizowany jak dotąd – bezpośrednio po zakończeniu e-learningu albo po całym kursie w przypadku teorii prowadzonej tradycyjnymi metodami.

 

 

 

Czy egzamin teoretyczny wygląda tak samo dla osób bez szkolenia teoretycznego jak i z teorią w OSK?

Tak, egzamin teoretyczny będzie taki sam niezależnie od tego czy kursant przygotowywał się do niego we własnym zakresie czy w ramach kursu prowadzonego w ośrodku szkolenia kierowców.

 

 

 

 

Ile zapłacę za egzamin?

1. 30 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego;

2. 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

3. 180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;
4. 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;